PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - Intégration Alternative - Mobilisations

Deklarasyon Batay Ouvriye

Sou Ajisteman salè 200 Goud pa jou

Posté le 3 octobre 2007 par PAPDA

Le Secrétariat Exécutif de la PAPDA appuie tous les secteurs qui réclament à juste titre une urgente augmentation du salaire minimum fixé actuellement à 70 gourdes par jour depuis plus de 4 ans. Les calculs les plus conservateurs montrent, qu’en tenant compte de l’inflation et de l’évolution du marché des produits de première nécessité, le salaire minimum devrait être au moins de 300 à 400 gourdes par jour. Nous publions ici une note récente de la Confédération syndicale Batay Ouvriye. (Camille Chalmers)

BATAY OUVRIYE

SOU AJISTEMAN 200 GOUD SALÈ MINIMÒM LA

Lò, nan mwa avril 2003, Leta ayisyen te mete salè a 70 goud, nou te deja ap montre kouman li pa t manke alawotè :

“...Si nou kalkile pa rapò a lavichè a ki depi 1995 pa janm sispann monte, salè a ta dwe omwen 7.5 fwa lavalè 36 goud la, egal 270 goud. Si, koulye a, nou mete sou li valè goud la ki kontinye ap degrenngole devan sila dola a, salè minimòm lan ta dwe 300 goud pou pi piti. E, lè sa a, 300 goud sila a, se ta sèlman yon ajisteman salè minimòm lan, pa menm yon ogmantasyon ! Si nou kalkile, atò, ke klas ouvriyè a, an patikilye, vin deplizanpli espesyalize e ke li an dwa egzije de salè pi wo, se ta 350 a 400 goud, an ogmantasyon lè sa a, ki ta dwe montan salè minimòm nou !” Entèvansyon BO, 26 me 2003

Kalkil sa yo koresponn tou a atik 137 Kòd Travay la ki egzije pou salè travayè yo ajiste pwopòsyonèlman chak fwa enflasyon an depase 10% (dis pou san) nan yon ane. E, se te san konsidere lefèt, poutèt malsite ki bay piplis maladi, elajisman vil la ki egal piplis transpò pou ale nan travay, elatriye... travayè yo vin gen piplis bezwen : bagay ki ta mande, lè sa a, yon reyèl ogmantasyon salè.

Jounen jodi a, depite Stivenn Benwa pwopoze yon pwojè lwa kote salè minimòm lan ta dwe vin egal 200 goud e pwojè lwa sa a ap tou chache regilarize ajisteman peryodik ki ta dwe egziste konsènan salè minimòm lan. Nan entèvansyon nan laprès, depite a montre kouman se a pati kalkil minimòm tout moun ka konprann trè fasilman li baze pwopozisyon l lan.

Sou pwojè lwa sa a, n ap di tou dabò 2 bagay : youn, atik 137 Kòd Travay la deja di klèman kouman pou salè minimòm lan ajiste, men li pa ditou initil mete de règlemantasyon anplis ki pou vin kore atik sa a ki pa janm respekte (bagay ki mete ni Leta, ni boujwazi a konplètman ...ilegal ! - men, konsènan ouvriye yo sitou, nou te konn sa deja). Answit, jan nou montre l klèman, ajisteman 200 goud la, ankò yon fwa, pa sifi, men li pa ditou fèt pou rejete. Se sa k fè nou mande tout travayè pou yo mobilize depi kounye a pou fè li pase. Sa va yon soulajman nan soufrans n ap sibi anba lesplwatasyon ak dominasyon boujwa yo ki prezante lamizè nou kòm “avantaj konparatif” ki ta sanse vin sove “peyi a” ! Mobilize pou fè salè 200 goud la pase men tou : la pou la, kontinye goumen pou PIPLIS, nan fòm ki koresponn a chak antrepriz.

Devan pwopozisyon depite Benwa a, boujwa ak reprezantan boujwa déjà ap voye pye, kòmkwa : yon ajisteman salè ap vin bay enflasyon ! Natirèlman, se san yo pa fè wè fòs travay ouvriye yo, nan sistèm yo a, se yon machandiz li ye tou e se paske, presizeman, pri tout lòt machandiz yo monte, pou pri fòs travay la, kidonk salè a, dwe monte tou.

Nan sèten kote nan peyi a, ouvriye yo deja ap touche piplis pase 70 goud la. Se ka jounalye Mànye Lapostòl yo, nan zòn Okap, ki, gras a BATAY pèmanan sendika yo a, SOML-BO (Sendika Ouvriye Mànye Lapostòl - Batay Ouvriye ), ane apre ane, toujou fòse konpayi a ajiste salè yo e, jounen jodi a, y ap touche 345 goud pa jou ! Kidonk : LI POSIB ! Li posib, gras a batay nou men li posib tou nan montre nou yon konpayi kapab peye salè sa a pandan li toujou ap fè benefis li nan sosyete sa a. Se vre, pou rive la, batay la te gen pou egzije efasman frè Zefi yo nan negosyasyon yo. Boujwa ayisyen sila yo, ki se jeran konpayi a nan peyi isit, te kanpe an kwa, t ap pretann “konpayi a pral fè fayit”, pandan pwopriyetè konpayi etranje sa a li menm te dispoze ajiste salè a. Depi lè a, vreman vre, sa vin reyalize, menm si se te responsabilite ouvriye yo pou yo te mobilize e egzije negosye dirèkteman ak kapitalis etranje yo pou bagay yo te ka regle. Konsa, sitiyasyon an vin debloke. Anplis ajisteman peryodik salè a, jouk pou nòmalman rive 345 goud jounen jodi a, ouvriye SOML-BO yo vin genyen bonis jan lalwa mande l, konje maladi, konje matènite, kafeterya pwòp, twalèt ak douch, dispansè pou premye swen, ak tout medikaman, ak tout mis, machin aladispozisyon, pou si yon aksidan travay ta rive pi grav mennen yo lopital, dlo fre, trete, pou bwè, e, sitou, de rapò travay ki soti nan imilyasyon lawont ouvriye ouvriyèz an jeneral toujou ap sibi anba patwon ak sipèvizè.

Kidonk, ankò yon fwa : LI POSIB ! E se pa pwopagann politisyen rabi, ni pawòl ‘ekonomis’ sousou boujwa, ki pou fè n kwè lekontrè. Nan pa janm vle aplike atik 137 Kòd Travay la e voye pye chak fwa gen yon ajisteman, menm si li pa sifi, ki pale sou kesyon salè travayè a, non sèlman nou vin wè ki wotè karaktè anti popilè, anti nasyonal laboujwazi sa a rive jounen jodi a, men nou vin konprann tou trè klè sou do kiyès e kouman “ pwojè devlopman peyi ” yo a pral chita... ! SE BATAY NOU SÈL KI POU ANPECHE SA YO VLE A RIVE !

Se sou baz tou sa, non sèlman nou egzije ajisteman 200 goud ki pwopoze a reyalize, men, anplis, fòk gen lòt mezi ki akonpaye l :

• Fòk Leta mete yon kontwòl estrtik pou pa kite pri lòt pwodyi yo, espesyalman pri pwodyi premye nesesite yo, monte ; • Fòk, menm jan an tou, li kontwole fo devalyasyon goud la pou sila ki touche an dola yo e peye nou an goud pa jwenn yon lòt jan pou fè piplis benefis sou do nou ; • Fòk tout travayè ki te deja ap touche plis pase 70 goud la kalkile konbyen, pwopòsyonèlman, nouvo salè yo dwe ye ; • Fòk Ministè Afè Sosyal mete yon estrikti espesyal ki pou kontwole touswit touswit respè ajisteman salè a lè l ap antre an vigè (se pa 2 batay nou te blije batay pou fè respekte 70 goud la lè li te fikse !) ; • E, n ap repete l ankò : nan kad lit global mobilizasyon pasyèl sa yo egzije, fòk tout travayè travayèz kontinye mobilize pou fè yon sèl nan lit kont lesplwatasyon san limit enpeyalis yo, klas dominan yo ansanm ak Leta reyaksyonè yo a soti pou fè sou do nou jounen jodi a !

BATAY LA FENK KÒMANSE ! ANN RANTRE LADAN LI 2 PYE FÈM ! BATAY OUVRIYE, Oktòb 2007 

Fowòm validasyon Kaye Nasyonal revandikasyon peyizan, 16-17 Avril 2018

Posté le 9 avril 2018 par Ricot Jean Pierre

20 ans après, les assassins du Père Jean-Marie Vincent courent toujours

Posté le 8 septembre 2014 par

Dénonciation constante du projet touristique et demande de libération de Jean Matulnès Lamy

Posté le 27 août 2014 par

Déclaration Conjointe : Appel à un instrument juridiquement contraignant sur les droits humains, les sociétés transnationales et autres entreprises

Posté le 27 juin 2014 par PAPDA

NÒT POU LAPRÈS SOU ARETE SALÈ MINIMÒM LAN

Posté le 9 juin 2014 par PAPDA

No to Starvation Wages in Haiti ! - No to Poverty Wages in the US !

Posté le 30 janvier 2014 par PAPDA

PAPDA mande solidarite ak batay KOSIT ap mennen nan SONAPI

Posté le 30 janvier 2014 par Camille Chalmers

1915-2013 : 98 lane dominasyon ak eksplwatasyon Meriken sou peyi d Ayiti

Posté le 26 juillet 2013 par

Declaración de la Alianza Social Continental

Posté le 20 juin 2013 par PAPDA

Declaración del Encuentro de la Alianza Social Continental realizado el 1 y 2 de junio en Bogotá

Posté le 20 juin 2013 par PAPDA

 

Démysthifier les Institutions de micro-finance

Posté le 8 septembre 2014

Mouvman patriyotik demokratik popilè (MPDP) yon nouvo zouti politik

Posté le 8 septembre 2014

Le gouvernement livre au capital impérialiste 83 % des ressources pétrolières appartenant au peuple mexicain

Posté le 5 septembre 2014

Courriers d’Haïti... Incendies et vases communiquants 22 août 2014

Posté le 28 août 2014

American Curios (La Jornada)

Posté le 26 août 2014

PROGRAMME ETASUNIEN DE DESTABILISATION CONTRE LES MEDECINS CUBAINS

Posté le 25 août 2014

Cuba, un modèle selon l’Organisation mondiale de la santé

Posté le 7 août 2014

IN DEFENSE OF PALESTINE

Posté le 7 août 2014

EN DEFENSA DE PALESTINA

Posté le 7 août 2014

Comment l’aide au développement se privatise au profit des grandes multinationales

Posté le 21 juillet 2014

 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox