PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - Démocratie participative

Rezolisyon kongrè MST-Brezil

Posté le 3 mars 2014 par PAPDA

Nou menm, mouvman travayѐ peyizan san tѐ (MST), apre selebrasyon jounen 30 tyѐm anivѐsѐ nou, nou pran responsabilite pou nou respekte pwen sa yo.

1- Tѐ a, dlo, forѐ yo, tout kalite bѐt k ap viv, tout kalite plant ki nan rejyon an, min yo,solѐy la...tout byen nan lanati yo dwe nan sѐvis pѐp epi nou dwe konsѐve yo pou lòt jenerasyon k ap vini yo 2- Aksѐ pou moun jwenn tѐ dwe fѐt yon mannyѐ demokratik epi li dwe makònen avѐk fonksyon sosyal li . Tout peyizan dwe genyen dwa pou yo travay epi rete sou tѐ y ap travay la.

3- N ap defann tout fòm dechoukay ( ekspilsyon ) tѐ ki te deja nan men endyen yo, kominote tradisyonèl yo, mawon yo, moun k ap viv bò dlo yo, moun k ap viv bò min yo, pechѐ ak atizan yo.

4- Nou dwe priyorize pwodiksyon manje ki sen (ki pa gen pwazon), ki asire sante pwodiktѐ yo, konsomatѐ yo epi k ap pwoteje lanati. Manje se yon dwa, li pa dwe tounen yon machandiz pou fѐ lajan ak eksplwate lòt moun.

5- N ap defann prensip souverѐnte alimantѐ. Chak kominote ak chak rejyon dwe pwodwi manje nesesѐ pou pѐp li manje.

6- Pwodiksyon agrikòl la dwe fѐt sou baz agwoyekolojik pandan n ap fini nѐt ak itilizasyon pwodwi chimik epi semans OGM YO.

7- Semans yo se patrimwàn tout pѐp sou latѐ, nou tout dwe genyen aksѐ avѐk yo. Yo pa dwe pwopriyete prive pѐsonn.

8- Ankouraje divѐs fòm koperasyon agrikòl epi enstale agwoyendistri nan milye peyizan yo k ap sou kontwòl travayѐ yo.

9- Goumen kont tout fòm debwazman men n ap ankouraje rebwazman tѐ ki toutouni yo avѐk pye bwa natif ki kapab bay fri pou pѐp la manje.

10- Devlope nan yon kad koperativ souverѐnte enѐjetik pou chak kominote pandan n ap ankouraje itilizasyon enѐji renouvlab k ap reponn ak bezwen moun yo.

11- Tout moun k ap viv nan milye rekile yo gen dwa pou jwenn bon kalite ledikasyon piblik gratis, nan nan tout nivo kote y ap viv la.

12- Bay moun k ap viv nan milye peyizan yo posibilite pou yo pwodwi ak pou yo jwi tout byen kiltirèl yo, pou yo jwenn aksѐ avѐk divѐs mwayen kominikasyon sosyal yo.

13- Travayѐ ak travayѐz salarye nan milye peyizan yo dwe genyen tout dwa sosyal kòd travay la prevwa epi yo dwe egal ak moun k ap travay lavil yo.

14- Relasyon sosyal pwodiksyon yo dwe fini avѐk eksplwatasyon, opresyon ak alyenasyon. Travayѐ ak travayѐz yo dwe genyen kontwòl sou rezilta travay yo.

15- Goumen kont tout fòm vyolans sou fanm, ti moun,granmoun elatriye. Nou dwe elimine tout fòm diskriminasyon sosyal, fanm ak gason, koulѐ po, relijyon, oryantasyon seksyѐl.

16- Goumen kont tout fòm travay esklav, dechoukay (eskpilsyon) gran don ak antrepriz yo ap fѐ sou peyizan yo pandan n ap mande pou pini tout moun ki patisipe nan krim sa yo ak moun ki responsab yo.

17- Garanti pou tout peyizan jwenn fòmasyon teknik, syantifik ak politik yon fason pѐmanan. Konesans dwe yon enstriman pou konsyantize , libere epi pou ogmante nivo kiltirèl yo.

Milye peyizan an dwe yon kote pou moun kapab viv byen. Kote yo respekte dwa moun yo ak kondisyon pou tout moun viv nan diyite. Pou tѐt sa n ap swiv san gade deyѐ prensip sa yo pandan n ap lite pou yon transfòmasyon sosyal. VIV KONGRE MST SOTI 10 POU RIVE 14 FEVRIYE 2014 BRASILIA , DF 

Mouvman patriyotik demokratik popilè (MPDP) yon nouvo zouti politik

Posté le 8 septembre 2014 par PAPDA

Le gouvernement livre au capital impérialiste 83 % des ressources pétrolières appartenant au peuple mexicain

Posté le 5 septembre 2014 par PAPDA

Mobilisation en France pour la libération de Jean Matulnès Lamy

Posté le 4 septembre 2014 par

IN DEFENSE OF PALESTINE

Posté le 7 août 2014 par PAPDA

EN DEFENSA DE PALESTINA

Posté le 7 août 2014 par PAPDA

Les Canadiens présentent des excuses publiques au peuple Haïtien

Posté le 3 mars 2014 par PAPDA

Le coordonnateur de la POHDH, Daniel Dorsinvil, et son épouse, abattus par balles à Port-au-Prince

Posté le 3 mars 2014 par PAPDA

Invitation : veillée patriotique en l’honneur de Daniel Dorsainvil et Girldy Larêche

Posté le 3 mars 2014 par PAPDA

Remise de clefs de 400 logements définitifs à des familles de Ti-Boukan

Posté le 3 mars 2014 par PAPDA

JISTIS POU DANIEL DORSAINVIL- KÒDONATÈ POHDH, DIRIJAN KRPBB- AK MADANM LI, KI VIKTIM ENSEKIRITE PWOGRAME

Posté le 3 mars 2014 par PAPDA

 

Démysthifier les Institutions de micro-finance

Posté le 8 septembre 2014

Mouvman patriyotik demokratik popilè (MPDP) yon nouvo zouti politik

Posté le 8 septembre 2014

Le gouvernement livre au capital impérialiste 83 % des ressources pétrolières appartenant au peuple mexicain

Posté le 5 septembre 2014

Courriers d’Haïti... Incendies et vases communiquants 22 août 2014

Posté le 28 août 2014

American Curios (La Jornada)

Posté le 26 août 2014

PROGRAMME ETASUNIEN DE DESTABILISATION CONTRE LES MEDECINS CUBAINS

Posté le 25 août 2014

Cuba, un modèle selon l’Organisation mondiale de la santé

Posté le 7 août 2014

IN DEFENSE OF PALESTINE

Posté le 7 août 2014

EN DEFENSA DE PALESTINA

Posté le 7 août 2014

Comment l’aide au développement se privatise au profit des grandes multinationales

Posté le 21 juillet 2014

 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox